Terms And Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

 1. 1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Klant: de partij waarmee Bio-Meals een overeenkomst aangaat.
 • Bio-Meals: de eenmanszaak met gehele aansprakelijkheid: Bio-Meals kantoorhoudende aan de Nieuwe Hemweg 4E te Amsterdam (1013 BG), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65969367.
 • Producten/diensten: maaltijd- en maaltijdcomponenten, boodschappendienst, handelsartikelen, dieetproducten en medicijnen in de breedste zin van het woord.
 • Levering: overdracht van producten en/of diensten.
 • Offerte: het telefonisch of schriftelijke aanbod van Bio-Meals om tegen een bepaalde prijs/hoeveelheid producten/ diensten te leveren.
 • Overeenkomst: de schriftelijk en/of elektronisch vastgelegde afspraken tussen Bio-Meals en de klant, betreffende de levering van de producten/diensten.
 • Ongebruikelijke situatie: iedere situatie waarop Bio-Meals geen invloed heeft ofwel kon hebben, waardoor de levering van producten/diensten niet mogelijk is.
 • Transport: het vervoeren van producten/diensten namens Bio-Meals door  DHL of DPD. of overige transporteur naar de klant volgens de HACCP geldende normen.
 • Leverancier: de organisatie die de producten/diensten levert aan de klant.
 • HACCP: een preventief systeem dat gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen opspoort en deze vervolgens beheersbaar maakt.
 • Klacht: een uiting van gedachten, waarnemingen of ontevredenheid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering van deze overeenkomsten, zoals tussen de klant en Bio-Meals tot stand zijn gekomen.
 2. 2.Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn eerst dan van kracht indien dit door Bio-Meals uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant is bevestigd.
 3. 3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, waarbij voor de uitvoering een derde benodigd is.

Artikel 3 – Totstandkoming aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. 1.Alle door Bio-Meals gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een elektronische, mondelinge of schriftelijke bestelling door de klant.

De van toepassing zijnde algemene voorwaarden aanvaardt de klant bij iedere bestelling.

 1. 2.Als de klant redelijkerwijs begrijpt dat offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten, kan Bio-Meals niet worden gehouden aan de gedane offerte of aanbieding.

Artikel 4 – Prijzen en facturatie

 1. 1.De prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, ten­zij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen worden vastgesteld voor de duur van één kalenderjaar, tenzij anders overeengekomen. Bio-Meals behoudt zich de mogelijkheid voor bij ongebruikelijke situaties de prijzen te wijzigen.
 2. 2.Facturatie vindt vooraf plaats per bestelling, tenzij anders aangegeven. De factuur vermeldt het aantal te leveren maaltijden.
 3. 3.De overeengekomen prijs kan per 1 januari van elk nieuw jaar gecorrigeerd worden. Deze wijzigingen worden uiterlijk op de laatste dag van het lopende jaar doorgegeven, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Levertijd en levering

 1. 1.De levering van de door Bio-Meals geleverde producten/diensten is voor rekening en risico van Bio-Meals.
 2. 2.Bio-Meals streeft ernaar om haar producten/diensten binnen twee werkdagen te leveren.
 3. 3.Mocht de levertijd overschreden worden, dan staat de klant vrij de bestelling kosteloos te annuleren.
 4. 4.Indien de klant op moment van levering niet thuis is en het niet bij een ophaalpunt heeft laten bezorgen, dan is Bio-Meals niet aansprakelijk voor het bederven van het product en alle mogelijke schade voor de klant die hieruit voortvloeit.

Artikel 6 – Annuleringen

De klant heeft niet de mogelijkheid om bestellingen te annuleren. Elke overeenkomst is definitief, een en ander behoudens hetgeen in deze algemene voorwaarden anders is geregeld en/ of dwingendrechtelijke bepaling anders bepalen.

Artikel 7 – Betaling

 1. 1.Elke bestelling dient vooraf elektronisch betaald te worden. Betaling geschiedt door de door Bio-Meals geaccepteerde betaalmethode.
 2. 2.Tenzij schriftelijk is overeengekomen, is de klant niet gerechtigd Bio-Meals haar facturen te verrekenen met tegenvorderingen uit welke hoofde dan ook.
 3. 3.Bio-Meals is gerechtigd de levering van producten/op te schorten, indien de bestelling niet betaald is.

Artikel 8 – Klachten

 1. 1.Klachten over door Bio-Meals geleverde producten/diensten dienen na levering meteen te worden gemeld, onder duidelijke opgave van de reden van de klacht. De klant kan de klacht kenbaar maken via www.Bio-Meals.nl door middel van het daarvoor bestemde klachten- formulier. Indien er sprake is van een gegronde klacht zal Bio-Meals zich met de klant in verbinding stellen.
 2. 2.Klachten die bij Bio-Meals zijn gemeld, ontslaan de klant niet van zijn betalingsver­plichtingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 1.Bio-Meals is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bio-Meals.
 2. 2.De eventuele aansprakelijkheid van Bio-Meals is altijd beperkt tot maximaal het bedrag

dat de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekeraar in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om enige reden niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Bio-Meals ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de bestelling waarop de aansprakelijkheid gegrond is.

 1. 2.Bio-Meals is niet aansprakelijk voor door de klant dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door klant of door een derde van geleverde producten/diensten.
 1. 3.De klant vrijwaart Bio-Meals voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is of samenhangt met de levering van de producten/diensten.
 2. 4.Een aanspraak van de klant vervalt indien deze niet binnen een week na het ontstaan schriftelijk en aangetekend is ingediend bij Bio-Meals.

Artikel 10 – Ongebruikelijke situatie

 1. 1.Bio-Meals is in geval van ongebruikelijke situaties gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeen­komst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden. De klant kan geen vergoeding van door hem gele­den schade vorderen.
 2. 2.Bio-Meals zal in overleg met de klant zoeken naar een passende oplossing. Bio-Meals blijft het recht houden zo nodig een passend alternatief aan te bieden voor de duur van 14 dagen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de ongebruikelijke situatie voortduurt na 14 dagen.

Artikel 11 – Geschillen beslechting

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen Bio-Meals en de klant gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.